مرحله اول:

ابتدا با کابل Console کامپیوتر خود را به روتر مورد نظر Connect مینمائیم

مرحله دوم:

از نرم افزار های ترمینال از قبیل Putty و یا Hyper Terminal و Teraterm و…. برای ورود به محیط CLI روتر استفاده مینمائیم

مرحله سوم:

پس از ورود به محیط CLI روتر ابتدا بر روی یکی از اینترفیس های FastEthernet روتر یک IP را تنظیم میکنیم (من در این قسمت IP: 192.168.33.10 /24 رو به اینترفیس FastEthernet 0/0 روتر Assign کردیم

مرحله چهارم:

پس انجام تنظیمات مربوط به اینترفیس روتر کابل RJ45 رو از کارت شبکه سیستم خود به اینترفیس FastEthernet 0/0 روتر متصل نموده و یک IP Address را برای کارت شبکه کامپیوتر خود تنظیم مینمائیم

نکته: IP Address مورد نظر باید با IP Address تنظیم شده بر روی روتر در یک Range باشند

مثال: ما بر روی کامپیوتر IP: 192.168.33.11 /24 رو Assign کردیم

مرحله پنجم:

بر روی کامپیوتر خود نرم افزار Tftpd32 و یا نرم افزار Solarwinds TFTP را نصب مینمائیم که کامپیوتر ما را به یک TFTP Server تبدیل نماید

(در این آموزش ما از نرم افزار Tftpd32 استفاده میکنیم)

مرحله ششم:

پس از نصب نرم افزار ابتدا ارتباط ما بین روتر و کامپیوتر (TFTP Server) را چک میکنیم

TFTP SERVER: Ping 192.168.33.10

Router: Ping 192.168.33.11

پس از تست ارتباطی مابین روتر و TFTP Server بر روی روتر در محیط Privilege Mode با استفاده از دستور زیر تنظیمات را ذخیره مینمائیم:

ostadbook# Write Memory

مرحله هفتم:
در این مرحله IOS مورد نظر را در بخش مورد نظر نرم افزار tftpd32 طبق تصویر قرار میدهیم

(در این قسمت بر روی Browse کلیک کرده و محل IOS مورد نظر را مشخص میکنم)

سپس در قسمت سرور طبق تصویر بالا IP مربوط به TFTP Server را تنظیم مینمائیم که IP: 192.168.3311 می باشد.

مرحله هشتم:

بر روی روتر دستور زیر را در محیط Privilege Mode وارد مینمائیم تا مدل IOS را مشاهده کنیم